ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)          

Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przypomina, iż nadal trwa przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego program ,,Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków PFRON. Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu możliwe jest dofinansowanie w  ramach:

  1. Moduł I  - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  • Obszar A - Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • Obszar A - Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
  • Obszar B - Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego.

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2016 roku osobiście w pok. Nr 1 i Nr 2 oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice, pok. Nr 1 lub 2 oraz pod numerem telefonu; 33 870 90 10 lub 33 870 90 12 a także na naszej stronie

 

więcej informacji oraz wzory wniosków

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: „Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B oraz uzupełniającej jazdy (praktycznej nauki jazdy) przygotowującej do egzaminu na kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu POMOST.”

– postępowanie Znak: 363/P/4/2016/RPO. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Organizację i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu POMOST”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na  „Organizację i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu POMOST”. Projekt POMOST realizowany na podstawie umowy nr RPMP.09.01.01-12-0032/15-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, 9.1.- Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1- Aktywna Integracja Projekty Konkursowe, wyłącznie dla OPS/PCPR,  Europejski Fundusz Społeczny.

Zaproszenie do składania ofert na usługi neurologopedyczne

Zaproszenie do składania ofert na usługi neurologopedyczne obejmujące przeprowadzenie zajęć indywidualnych  z osobą niepełnosprawną, uczestnikiem  projektu "POMOST" dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza postępowanie publiczne na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, poddziałanie 9.1.1 w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego przy zastosowaniu zasady konkurencyjności.