Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych. Podmiotem tych działań zarówno małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, jak również jego rodzina.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od czterech do ośmiu godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz jego rodziny. Mogą one być prowadzone indywidualnie lub-w przypadku dzieci, które ukończyły trzeci rok życia – w grupach liczących dwoje lub troje dzieci, z udziałem ich rodzin.

Działania podejmowane w ramach wczesnego wspomagania dzieci są organizowane i finansowane niezależnie od wychowania przedszkolnego. Środki przekazywane przez samorządy w postaci dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem są pokrywane z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej.


PCPR od 2011r. prowadzi działania w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Z wieloletniej praktyki wynika, że istnieje potrzeba zespolenia działań trzech instytucji: służby zdrowia, oświaty oraz pomocy społecznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Bardzo ważne jest, aby rodzice jak najwcześniej uzyskali wszystkie informacje dotyczące możliwości wsparcia i pomocy ze strony wyżej wymienionych instytucji, a także, aby we wszystkich gminach Powiatu Wadowickiego przekazywane one były w jednolity sposób. W każdej gminie Powiatu Wadowickiego wytypowano koordynatora, który udziela informacji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 ulotka1

ulotka2

 

Linki

http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/wwr_placowki_wsparcia.pdf

http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/opieka_medyczna.pdf

http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/wsparcie_psychologiczno-pedagogiczne.pdf

http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/WW_system_edukacji.pdf

http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/WW_org_wsp-swiad_socjalne.pd

Informacje nt. wczesnego wspomagania - ROPS Kraków

http://www.rops.krakow.pl/lewa/osoby-niepelnosprawne-11/projekt-wczesne-wspomaganie-wspolne-dzialanie-67.html