Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż realizujemy program "Aktywny Samorząd 2018" - współfinansowany ze środków PFRON, realizowany przez Powiat Wadowicki.

W ramach tego programu są realizowane następujące zadania:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A –likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B –likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C –likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Termin przyjmowania wniosków:

- od 14.06.2018 do 30.08.2018.

Wzory wniosków do pobrania:

wniosek Moduł I - osoba dorosła

wniosek Moduł I - podopieczny

ulotka informacyjna Moduł I

Załączniki do poszczególnych zadań:

zadanie A1:

wkładka do zadania A1

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3A do zadania A1

zadanie A2:

wkładka do zadania A2

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3A do zadania A2

 

zadanie B1:

wkładka do zadania B1

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3A do zadania B1

załącznik nr 3B do zadania B1

 

zadanie B2:

wkładka do zadania B2

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3A do zadania B2

załącznik nr 3B do zadania B2

 

zadanie C2:

wkładka do zadania C2

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

zadanie C3:

wkładka do zadania C3

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3A do zadania C3

9-C3_O druk oferty do wniosku do zadania C3

(wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach obszaru C zadanie 3 zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty - z niezależnych protezowni, które będą analizowane przez eksperta PFRON -  dotyczące przedmiotu dofinansowania przygotowane na formularzu wskazanym powyżej)

11-C3_K  kosztorys (specyfikacja) do faktury do zadania C3(specyfikacja)  do faktury do zadania C3

( należy przedłożyć do PCPR wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy

zadanie C4:

wkładka do zadania C4

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3A do zadania C4

10-C4_O druk oferty do wniosku zadania C4 

(wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach obszaru C zadanie 4 zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty - z niezależnych protezowni, które będą analizowane przez eksperta PFRON -  dotyczące przedmiotu dofinansowania przygotowane na formularzu wskazanym powyżej)

12-C4_K specyfikacja i kosztorys do zadania C4

(należy przedłożyć do PCPR wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy

 

zadanie D:

wkładka do zadania D

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 4 do zadania D

2.Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są w terminie:

1. do dnia 30 marca 2018 roku, w przypadku wniosków dotyczących roku
akademickiego 2017/2018,

2. do dnia 10 października 2018 roku, w przypadku wniosków dotyczących
roku akademickiego 2018/2019.

wniosek Moduł II

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Ulotka informacyjna

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów wypłaty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł II

3. Wspólne dla Modułu I i II:

Aktualne zasady przyznawania dofinansowań dostępne są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.