Świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

  1. 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  2. 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje miesięczny dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w wysokości 200 zł.